Gymnasieskola - Ansökan om ersättning för förlängd studietid

LÄS MER

De nationella programmen i gymnasiet är avsedda att genomgås på tre läsår. En elev kan i vissa fall ha rätt att gå om kurser. Skolan kan också erbjuda en elev förlängd studietid. Om skolhuvudmannen har beslutat att erbjuda en elev förlängd studietid kan skolhuvudmannen ansöka om ersättning  hos elevens hemkommun.

Ersättningen utgår från kommunens riktlinjer för ersättning för förlängd studietid. Beloppet baseras på vilket program eleven går och hur många poäng som eleven ska läsa under den förlängda studietiden. Ersättningen som betalas ut är i regel reducerad.

Huvudmannen skickar in ansökan senast vid terminsslut terminen innan det läsår som ansökan avser.

Om inte beslut om ersättning har fattas så stoppas utbetalning av ersättning tills dess att ärendet prövats.

Hantering av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
gymnasium.bou@habo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bankid
  • Beslut om förlängd studietid
  • Studieplan
  • Relevant underlag

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa