Förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg - Utökad tid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utökad tid i förskolan och fritidshem kan erbjudas barn och elever som på grund av familjens situation är i behov av fler timmar i förskolan eller fritidshemmet. Intyg  eller en förklaring som styrker behovet ska bifogas ansökan. Barn kan även erbjudas fler timmar i förskolan eller fritidshemmet om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

En rektor, läkare, psykolog eller annan person i liknande befattning kan styrka behovet. Rektorn är den som fattar beslutet.

8 kap 5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

14 kap 5 § En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

25 kap 2 §  Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.
Sådan omsorg som avses i första stycket ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

8 kap 9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Lag (2018:1303).

14 kap 6 § Elever ska även i andra fall än som avses i 5 § erbjudas utbildning i fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning.

25 kap 2 § Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.
Sådan omsorg som avses i första stycket ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Har ni delad vårdnad om eleven behöver båda vårdnadshavare signerar ansökan. Medsökanden som saknar bankid behöver signera ett skriftligt samtycke. Samtycket finns att ladda ner på förstasidan i e-tjänsten och kan scannas in och bifogas ansökan.

Hantering av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering krävs av samtliga vårdnadshavare
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa