Grundskola och Gymnasieskola - Skolpliktsanmälan, anmälan och uppföljning av problematisk frånvaro

LÄS MER

Här anmäler skolan och följer upp en elevs upprepade eller långvariga frånvaro.  Om eleven har skyddad identitet- kontakta skolplikt@habo.se för information om tillvägagångssätt vid skolpliktsanmälan.

Skolan ska anmäla följande elever:

  • Elever som går i en kommunal skola i kommunen

  • Elever som går i en fristående skola i kommunen och är folkbokförda i Håbo

  • Elever som går på en skola utanför kommunen och är folkbokförda i Håbo

Om eleven är folkbokförd i en annan kommun ska en anmälan även göras till elevens hemkommun. E-tjänsten ska även användas av gymnasieskolor som anmäler gymnasieelever med problematisk frånvaro. 

Anmälan hanteras av handläggare på Barn- och utbildningskontoret. 

Uppföljning av anmälan om frånvaro i grundskolan

Två månader efter att skolan har skickat in anmälan ska skolan skicka in en uppföljning. Skolan har ansvar att minst varannan månad skicka in uppföljningar till Håbo kommun .  

Skolpliktsbevakningen har ansvar i att utreda om vårdnadshavarna ska föreläggas att vidta åtgärder. Vi behöver därför få in uppföljning från skolorna för att kunna avgöra vilka ärenden vi behöver utreda vidare. Dessa ärenden ska skolpliktsbevakningen arbeta aktivt i.

Om skolpliktsbevakningen bedömer att ärendet behöver utredas mer avseende vårdnadshavares ansvarstagande kommer kontakt tas med rektor för ytterligare information.

Lagstiftning

Enligt 7 kap. 19 a § i skollagen (2010:800) ska en rektor anmäla till huvudman när det har inletts en utredning om en elevs frånvaro.
Enligt 7 kap. 22 § i skollagen (2010:800) ska en huvudman meddela hemkommunen när det har inletts en utredning om en elevs frånvaro.
Enligt 7 kap. 23 § i skollagen (2010:800) får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullfölja sina skyldigheter. Föreläggandet får förenas med vite. 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
skolplikt@habo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa