Intresseanmälan för markanvisning i Logistik Bålsta kv 2

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Intresseanmälan för markanvisning i Logistik Bålsta

Håbo kommun arbetar aktivt med att befintliga företag har den yta som krävs för sin verksamhet, antalet nyetablerade företag ska öka och att bostäder med olika typer av upplåtelseform ska bli fler. Kommunen har därför som målsättning att på bästa sätt detaljplanelägga och tillgängliggöra den kommunala mark som på kort och lång sikt kan användas för både verksamheter och bostäder.

Genom markanvisningar ska kommunen stimulera nyproduktion av bostäder och verksamhetslokaler. Anvisning av mark är en överenskommelse mellan kommunen och exploatör vilken säkerställer den samhällsutveckling som anges i beslutande kommunala planer, mål- och policydokument. Ett markanvisningsavtal ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under angivna villkor förhandla med kommunen om en överlåtelse eller upplåtelse av ett visst, av kommunen ägt, markområde för byggnation. 

Du som är intresserad av att utveckla och exploatera kommunens mark är välkommen att använda kommunens e-tjänster för att lämna in en formell förfrågan om markanvisning. Ansökan kommer att bedömas enligt Håbo kommuns riktlinjer för markanvisning.

Denna intresseanmälan avser endast mark i Logistik Bålsta kv 2. Markytan på respektive fastighet kommer att vara från 2000 kvadratmeter och uppåt. För att se vilken yta som kommer att markanvisas finns en skiss på habo.se under Håbo växer – Logistik Bålsta. Utifrån efterfrågan på storlek av mark kommer en anpassning att göras efter efterfrågat behov. Det går även att följa detaljplanens utveckling på kommunens hemsida som är döpt till detaljplan 442 för Logistik Bålsta kvarter 2 m.fl.

Kommunen kommer att ha ett anbudsförfarande med fast pris (prisets sätts via genomförd markvärdering av extern part vid markanvisningstillfället) och med urvalskriterier. Genom att anmäla intresse så kommer er verksamhet få ett formulär med frågor som ni ska besvara och som kommer ligga till grund för urval. Intresseanmälan är öppen till den 25 juni 2023.

Gator, VA och belysning kommer att vara färdigbyggt vid tillträde av marken. Slitlagret kommer att utföras ca ett år senare.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Thomas Hellberg på telefonnummer 0171-528 95 eller via mail thomas.hellberg@habo.se.
Maria Fogelström på telefonnummer 0171-65 84 35 eller via mail maria.fogelstrom@habo.se

Vi kommer att markanvisa efter sommaren.

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa