Grundskola och anpassad grundskola - Ansökan om att börja årskurs 1 det år barnet fyller 6 år

LÄS MER

Vårdnadshavare kan ansöka om att ett barn ska börja årskurs 1 i grundskolan utan att först ha gått förskoleklass. 

Håbo kommun godkänner inte att barn börjar i förskoleklass tidigare än det år de fyller 6 år på grund av att kommunen inte kan säkerställa att skolplikten efterföljs. Barn under 6 år omfattas inte av skolplikt.