Fristående grundskola - Ansökan om tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola

LÄS MER

Skolhuvudmän kan ansöka om ersättning för elever som deltagit i obligatorisk lovskola

Från och med sommaren 2018 är det obligatoriskt för skolhuvudmän i grundskolan att anordna lovskola i juni för vissa grupper av elever. 

Lovskolan är en del av grundskolan men ingår inte i den minsta garanterade undervisningstiden.

Vilka har rätt till obligatorisk lovskola?

En skolhuvudmannen är skyldig att  i juni månad anordna lovskola för elever som efter årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan och elever som efter årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga till ett sådant program.

Huvudmannen kan i vissa fall räkna av lovskola som anordnats under andra lov.

Får eleven gå sommarskola hos annan huvudman ?

Det är grundskolan där eleven är inskriven som har det yttersta ansvaret för att anordna sommarskola.  En elev får gå i sommarskola hos en annan huvudman om huvudmännen är överens om det.