Ansöka om tillstånd för att installera värmepump för berg- jord eller sjövärme

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Håbo kommun krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden för installation av bergvärme. Även utvinning av jordvärme och ytvattenvärme kräver tillstånd. Installation av luftvärmepump är inte tillståndspliktigt

Är ansökan korrekt ifylld blir handläggningen enklare, behövs kompletterande uppgifter kan handläggningstiden bli längre.

Ta gärna hjälp av installatören för att fylla i de tekniska detaljerna. Till ansökan om värmeutvinning ur berg, jord/mark eller ytvatten ska en situationsplan (tomtkarta) bifogas.

Situationskartan ska vara skalenlig och visa:

  • borrhålens placering och gradning/vinkling
  • närliggande dricksvattenbrunnar
  • enskilda avloppsanläggningar
  • grannars borrhål- kollektorslingor
  • fastighetsgränsen

Det är viktigt att din karta och situationsplan är skalenlig och aktuell.

Det är viktigt att ansöka i god tid då Håbo kommun har en handläggningstid på minst 4-6 veckor för ansökan om värmemutvinning ur berg, jord eller vatten.

När granskningen är färdig fattar bygg- och miljönämnden ett beslut. Om tillstånd beviljas meddelas villkor för installationen och driften. Villkoren är bindande och tillståndet gäller endast om villkoren följs. Observera att beslutet vinner laga kraft först efter tre veckor från det att berörda parter har fått ta del av beslutet.

När kommunens miljöenhet granskar ansökan görs en bedömning om er planerade värmeanläggning anses kunna utgöra en risk för människors hälsa och/eller miljön. Miljöenheten granskar bland annat borrhålets placering och möjlig påverkan på omgivningen, för den dagsaktuella situationen och för framtiden

För handläggningen av ansökan om installation av värmepump tar bygg- och miljönämnden ut en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt avgiften.

Set finns även ett alternativ till e-tjänsten, en blankett att skriva ut och fylla i. Använd då knappen Blankettalternativ. 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa