Ansökan om strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten såväl upp på land som ut i vattenområdet.
I Håbo kommun är strandskyddet utökat, och är som regel 300 meter. Strandskyddet gäller på samma sätt i hela landet.

Strandskyddsdispens krävs när:

  1. Nya byggnader ska uppföras
  2. Byggnader, anläggningar eller anordningar uppförs eller ändras på ett sätt som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där de annars skulle ha fått vistats fritt,
  3. Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utförs för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 punkterna, eller
  4. Andra åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Dispens från strandskyddet ges enbart om det finns ett särskilt skäl enligt miljöbalkens 7 kap 18 c §. Dispens medges inte om åtgärden väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter eller är har en avhållande effekt på allemansrätten. Om en åtgärd som omfattas av förbuden enligt strandskyddsbestämmelserna utförs utan dispens är detta ett miljöbrott som enligt miljöbalken ska anmälas till polis eller åklagare.

Om din fastighet omfattas av strandskyddsbestämmelserna ska du alltid söka dispens från dessa innan du lämnar in ansökan för bygglov.

För handläggningen av ansökan om strandskyddsdispens tar bygg- och miljönämnden ut en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt avgiften. Avgiften tas ut även vid avslag.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

 

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa