Lämna klagomål mot utbildningen gällande barnomsorg och skola

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål mot utbildningen gällande barnomsorg eller skola. 

I första hand hand ska du vända dig med klagomål till berörd personal, exempelvis lärare eller mentor och i andra hand din rektor. Om du har framfört ditt klagomål till personal eller ledning utan att problem åtgärdats eller om problemen kräver grundligare utredning kan du vända dig till förvaltningen.

Ett klagomål beskrivs vara en yttring av missnöje som beror på en brist eller ett missförhållande.
Enligt 1 kap 3 § skollagen avser bestämmelserna klagomål mot utbildning, vilket definieras som verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål. Det betyder i princip att allt som rör huvudmannens verksamhet omfattas. 

Lämna synpunkter eller klagomål på fristående verksamhet

Har du synpunkter eller klagomål på en fristående förskola, grundskola eller fritidshem ska du i första hand vända dig direkt till den chef eller rektor som är ansvarig för verksamheten. Det gäller också om det gäller kränkande behandling eller diskriminering.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa