Ansökan om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Planbesked

Ansökan om planbesked görs när du vill bygga på ett sätt som antingen kräver detaljplan där ingen finns, eller där en befintlig detaljplan behöver ändras för att åtgärden ska bli möjlig. Om du är osäker på om du behöver en ny eller ändrad detaljplan eller har andra frågor, kontakta en planarkitekt på Avdelningen för planering och utveckling innan ansökan skickas in. Vi nås på plan@habo.se eller via kommunens växel på 0171-525 00.

Avgifter och betalningsansvar

Att skicka in ansökan om planbesked innebär en kostnad oavsett om beskedet är positivt eller negativt. Avgift för planbesked tas ut enligt Håbo kommuns plan- och bygglovtaxa. Observera att en avgift på 25% av beloppet tas ut även vid återtagen ansökan.

Avgiften finns i tre nivåer:

  • Enkel, 12 766 kr
  • Medelstor, 21 277 kr
  • Stor, 31 915 kr

I Håbo kommunsplan- och bygglovstaxa finns det beskrivet hur kommunen bedömer om nivån är Enkel, Medelstor eller Stor.

Handlingar som ska ingå i ansökan

En begäran om planbesked ska vara skriftlig. Av begäran ska ändamålet med åtgärden framgå och en karta som visar vilket område som berörs ska bifogas. Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av dess karaktär och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda. Att lämna mer detaljerade beskrivningar är onödigt eftersom det kan leda till låsningar i planens utformning.

Efter beslutet om planbesked

Kommunen ska ge planbesked senast fyra månader efter det att kompletta handlingar har inkommit. Positivt planbesked innebär inte att detaljplanering påbörjas omgående. Ett planbesked kan inte överklagas, och positivt planbesked är inte heller en garanti för att en detaljplan slutligen kommer antas. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. I planbeskedet har ni möjlighet att efterfråga vilka utredningar som kan behövas tas fram i arbetet med detaljplanen. Ni har även möjlighet att begära ett separat yttrande av Länsstyrelsen.

 Ett efterkommande detaljplanearbete innebär fler medföljande kostnader, för hur arbetet att ta fram en detaljplan går till läs mer på Planprocessen - Håbo (habo.se)

Information om behandling av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Planavdelningen
plan@habo.se
0171-525 00 (vxl)

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning för alla berörda fastigheter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa