Bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

 

Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för din bostad

Ansökan om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, bredda dörröppningar, sätta upp stödhandtag eller ordna en ramp vid entrén. 
Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas till en skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden, som är nödvändiga för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Till din ansökan behöver du bifoga ett intyg som styrker behovet av anpassning. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig. 
Det finns flera olika villkor som ska vara uppfyllda för att få bidrag ska kunna beviljas. Det regleras i Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).

Detta formulär kan kräva flera signeringar
Gäller ansökan ett barn och det finns två vårdnadshavare ska signeringen göras av båda. Gemensam signering gäller även när det finns andra ägare/nyttjanderättshavare av bostaden.

För att använda tjänsten krävs bank-id samt att man är folkbokförd i kommunen. 

Här finns mer information:

Habo.se/omsorg-och-hjälp 

Habo.se/bygga-bo-miljö

 

Har du frågor eller känner att du behöver hjälp?
Kontaktcenter i Håbo kommun hjälper dig. Du når dem på telefon: 0171-525 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation